Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Etiska riktlinjer

Kransell & Wennborg är anslutet till Sveriges Patentbyråers förening, SEPAF. Ett av SEPAF:s ändamål är att främja och upprätthålla etik och hög yrkesskicklighet vid handläggning av patent-, varumärkes- och mönsterärenden samt övriga ärenden och mål inom immaterialrättens område. Frågor om efterlevnad av föreningens stadgar och branschetiska frågor handläggs av en etikkommitté. Denna skall, efter hänvändelse från styrelsen, utreda dylika frågor och rapportera till styrelsen. Kommittén är underordnad styrelsen och all kontakt utåt skall ske genom styrelsen.

SEPAF har tagit fram Allmänna uppdragsvillkor för patentbyråbranschen som gäller vid uppdrag som utförs av Kransell & Wennborg såvida inget annat har avtalats.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd